Tilbage til generalforsamlinger

Tilbage til startsiden

Referat af Ordinær Generalforsamling 2014 for Ejerforeningen, Brøndsteds Allé 5-7,1803 Frederiksberg

 Til stede: Ole Henriksen, Villiam Rasmussen, Per Jørgensen (Wind Adm.), Karsten Riis, Mette Fruensgård, Stig Ravnkilde Erichsen, Kåre Lucas, Jonas Krøyer, Anders Toft, Anita og Ole Henriksen, Susanne Wiggers og Jan Helt-Hansen, Sonja Tonolli og Knud Hansen, Majken Nielsen, Tue Goldschmieding; Dijana Lekic (Wind Adm.)

Referent: Tue Goldschmieding og Karsten Riis

Dato: Tirsdag den 15. januar 2014

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling
 3. Formandens beretning
 4. Regnskab 2012/2013
 5. Status vedr. udskiftning af stigestrenge og faldstammer
 6. Renovering aftaget mod gården, svamp og bakterier i lejligheden 5. sal., Brøndsteds Allé 5, og den igangværende retssag mod ejerforeningen (v. Christine Martin)
 7. Ansvarsfordeling mellem Ejerforeningen og ejere vedr. skader på og renovation af ejendommen
 8. Revision af Ejerforeningens vedtægter
 9. Ny husorden
 10. Status vedr. vedligeholdelsesplan
 11. Budget 2013/2014
 12. Valg af bestyrelsesmedlemmer

  1. Tue Goldschmieding er på valg og genopstiller
  2. Majken Nielsen opstiller
  3. Anders Dyhr Toft opstiller
  4. Karsten Riis er på valg som suppleant og genopstiller

 

Ad. 1 Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Per Jørgensen som dirigent. Der var ingen indvendinger til bestyrelsens forslag og Per Jørgensen blev valgt til dirigent for generalforsamlingen.

Per Jørgensen kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Tue Goldschmieding bemærkede, at Søren Meinertz og Henrik Jørgensen ikke havde mulighed for at deltage, men at bestyrelsen havde modtaget en fuldmagt. Per Jørgensen ville kigge nærmere på fuldmagten, såfremt afstemninger blev nødvendige.

Ad. 2 Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Der var ikke indvendinger mod referatet fra sidste generalforsamling og dette blev herefter vedtaget af generalforsamlingen.

Ad. 3 Formandens beretning

Bestyrelsens beretning blev givet af Tue Goldschmieding.

Hovedmålsætningerne for bestyrelsens arbejde i 2013 var projektet omkring renovering af stigestrenge og faldstammer, gennemgang af ejerforeningens interne forhold - dvs. vedtægter, særaftaler mv. samt etablering af en permanent løsning for cykelkælder og depotrum.

I 2013 gik hovedparten af bestyrelsens arbejde med projektet omkring renovering af stigestrenge og faldstammer, herunder er der medgået meget tid til styring af håndværkere, kontraktforhold og opfølgning på økonomi.

Det er bestyrelsens opfattelse, at den megen tid, der er investeret i udvælgelse af leverandører og forhandling af tilbud betalte sig - både i forhold til kvalitet af løsningen og store besparelser. Således er det bestyrelsens vurdering at den valgte udbudsstrategi, løbende opfølgning på fakturering og intern projektstyring har betydet store besparelser - konservativt bud mindst kr. 250.000.

Projektet tog dog længere tid end planlagt og enkelte beboere oplevede store problemer. Samarbejdet mellem Øens VVS og Aarsleff medførte problemer og der er stadig enkelte udestående forhold, herunder fakturering ift. Aarsleff.

For så vidt angår bestyrelsens gennemgang og ejerforeningens interne forhold - dvs. vedtægter, særaftaler mv. har dette ledt til udarbejdelsen af de fremlagte udkast til reviderede versioner af ejerforeningens vedtægter, beskrivelse af ansvarsfordeling mellem ejerforeningen og de enkelte ejere samt udkast til ny husorden.

Endelig, har bestyrelsen arbejdet videre med en permanent løsning for cykelkælder og depotrum. Der foreligger således en planlægning for etablering af nye depotrum i det gamle fyrrum med mulighed for om allokering af depotrum med henblik på mere plads til cykler. Dette arbejde vil blive videreført i 2014.

Endelig, blev det nævnt, at der har været konstateret vandindtrængning i nr. 5 på 5. sal samt mulig forekomst af skimmel mv. i forbindelse hermed. Ejerforeningen har i den forbindelse foretaget udbedring af taget ved at lægge et yderligere lag tagpap, samt foranstaltet at der er blevet påført Boracol på den blottede tagkonstruktion under taget. Desuden har ejerforeningen tilbudt udbedring af lejlighedens indvendige del i forhold til de skader, der er forårsaget af vandindtrængning samt tilbudt at foranstalte en indeklimaundersøgelse. Beboerne i nr. 5, 5. sal har dog stillet krav om udskiftning af hele taget mod gården og har foranstaltet en isoleret bevisoptagelse i forbindelse hermed. Der pågår således en tvist mellem ejerforeningen og beboerne i nr. 5, 5. sal og ejerforeningen har valgt at lade sig repræsentere ved advokat i sagen. Der blev herefter redegjort for ejerforeningens omkostninger i forbindelse med sagen.

Ad. 4 Regnskab 2012/2013

Regnskab for 2012/2013 er udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Regnskab og budget blev gennemgået af ejerforeningens administrator Per Jørgensen.

Regnskabet blev herefter godkendt af generalforsamlingen uden yderligere kommentarer.

Ad. 5 Status vedr. udskiftning af stigestrenge og faldstammer

Karsten Riis redegjorde for forløbet omkring udskiftning af ejendommens stigestrenge og renovering af faldstammer.

Det blev i den forbindelse særligt påpeget, at der stadig er enkelte udestående forhold, herunder enkelte mangler ved Aarsleff's leverance samt afklaring af den endelige fakturering.

Ad. 6 Renovering aftaget mod gården, svamp og bakterier i lejligheden 5. sal., Brøndsteds Allé 5, og den igangværende retssag mod ejerforeningen (v. Christine Martin)

Det blev bemærket, at Christine Martin havde bedt om optagelse af et punkt i dagsordenen under overskriften "Renovering aftaget mod gården, svamp og bakterier i lejligheden 5. sal., Brøndsteds Allé 5, og den igangværende retssag mod ejerforeningen".

Christine Martin var ikke selv fremmødt på generalforsamlingen, men havde overladt fremlæggelse af punktet til Jonas Krøyer. Jonas Krøyer havde dog ikke yderligere bemærkninger til den fremlæggelse af den pågående tvist, der var foretaget under formandens beretning. Adspurgt bekræftede Jonas Krøyer, at der ikke ønskedes stillet beslutningsforslag, men at fremlæggelsen af sagens omstændigheder opfyldte ønsket med punktet.

Der blev herefter stillet en række spørgsmål til Jonas Krøyer vedrørende, hvad Christine Martin ønskede at opnå med de retslige skridt (isoleret bevisoptagelse) som hun har iværksat. Sammenfattende, var svaret på disse spørgsmål, at Christine Martin er uenig med de udbedringstiltag, der er tilbudt og delvist gennemført af ejerforeningen.

I forbindelse med drøftelsen af punktet, blev der endvidere stillet spørgsmål om, hvorvidt det rent økonomisk kan betale sig at vente med en fuld udskiftning aftaget i en årrække eller om de løbende udbedringsomkostninger vil gøre om det bedre kan betale sig at iværksætte en fuld udbedring.

Det blev på baggrund af denne drøftelse besluttet, at afvente den udtalelse, der vil blive foretaget i forbindelse med den igangværende bevisoptagelsessag. Når udtalelsen foreligger, vil der blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, med henblik på at drøfte om der foreligger nye oplysninger, der berettiger til en revurdering af vedligeholdelsesplanen i forhold til tidspunktet for en udskiftning af taget mod gården.

Ad 7, 8 og 9 Ansvarsfordeling mellem Ejerforeningen og ejere vedr. skader på og renovation af ejendommen, Revision af Ejerforeningens vedtægter, og Ny husorden

Punkterne 7, 8 og 9 i dagsordenen blev behandlet samlet.

Bestyrelsen redegjorde for bagrunden for udarbejdelse af de fremlagte dokumenter og indholdet heraf blev herefter drøftet.

Der blev fremlagt en række konkrete forslag til rettelser af dokumenterne og det blev herefter besluttet, at bestyrelsen skal revidere dokumenterne i henhold til de indkomne kommentarer og rundsende de reviderede dokumenter til ejerforeningens medlemmer for yderligere kommentering.

Når der er enighed om indholdet af dokumenterne, vil disse blive fremlagt til vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling.

Ad. 10 Status for vedligeholdelsesplan

På baggrund af drøftelserne under punkt 6, blev det besluttet, ikke at revidere vedligeholdelsesplanen førend, der foreligger udtalelse i den pågående bevisoptagelsessag. Revision af vedligeholdelsesplanen vil herefter blive behandlet på den ekstraordinære generalforsamling, der vil blive indkaldt til som nærmere beskrevet i punkt 6.

Ad. 11 Budget for 2013/2014

Punktet blev behandlet under punkt 4.

Ad. 12 Valg af bestyrelsesmedlemmer

Tue Goldschmieding var på valg havde meddelt at ville genopstille.

Majken Nielsen havde meddelt at ville opstiller som bestyrelsesmedlem.

Anders Dyhr Toft havde meddelt at ville opstiller som bestyrelsesmedlem.

Karsten Riis var på valg som suppleant og havde meddelt at ville genopstille.

Der var ingen indvendinger mod de opstillede, der enstemmigt blev valgt til bestyrelsen.

Ad. 13 Eventuelt

Tue Goldschmieding meddelte, at bestyrelsen havde drøftet muligheden for at lave en hjemmeside for ejerforeningen, hvor ejerforeningens dokumenter så som vedtægter, generalforsamlingsreferater mv. kunne lægges, så de var let tilgængelige for alle.

Mette Fruensgård meddelte, at hun havde rettighederne til domænet rahbekhus.dk og gerne stillede dette til rådighed for ejerforeningen. Jan Helt-Hansen tilbød endvidere at hjælpe med udarbejdelsen af hjemmesiden, da han havde erfaring hermed.

Der var endvidere tilslutning til at bestyrelsen skulle arbejde videre med sagen.

Der blev ikke rejst yderligere emner under punktet eventuelt.

Per Jørgensen takkede for god ro og orden, hvorefter generalforsamlingen blev hævet.

 

 

—000OOO000--