Tilbage til Generalforsamlinger

Referat af ekstraordinær generalforsamling søndag den 22. juni 2014 kl. 19.00 i restaurant Promenaden, Frederiksberg Alle 58

Til stede: Henrik Jørgensen (lejl. 5 - 1. sal), Kåre Lucas (lejl. 5 - 3. sal), Anders Dyhr Toft (lejl. 5 - 4. sal), Christina Martin og Jonas (lejl. 5 - 5. sal), Anita og Ole Henriksen (lejl. 7 - stuen), Jan Helt-Hansen (lejl. 7 - 1th), Stig Ravnkilde Erichsen (lejl. 7 - 3th), Søren Meinertz (lejl. 7 - 3tv), Mette Fruensgaard og Luna Fruensgaard (lejl. 7 - 4tv), Tue Goldschmieding (lejl. 7 - 5th), Majken Nielsen og Josephine Lemmen (lejl. 7 - 5tv), Anders Troelsen (Christina Martins advokat)

Modtaget fuldmagter: Anne Sluhan (lejl. 5 - 2. sal), Pernille Bøje & Villiam Rasmussen (lejl. 7 - 1tv), Sonja Tonelli & Knud Hansen (lejl. 7 - 2.tv), Karsten Riis (lejl. 7 - 4th)

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

Majken blev valgt og kunne konstatere, at den ekstraordinære generalforsamling var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

2. Valg af referent

Jan blev valgt

3. Forslag om udskiftning af den del af ejendommens tag, der vender ud mod gårdsiden

Som grundlag for drøftelsen af dette punkt havde bestyrelsen fået udarbejdet en besigtigelsesrapport af arkitektfirmaet Per Nordahl Svendsen ADA. Rapporten var udsendt til alle ejere få dage før generalforsamlingen og blev på mødet kort gennemgået af Anders.

Bestyrelsen havde stillet følgende forslag til afstemning:

a. Bestyrelsen gives mandat til at foranledige en totaludskiftning af taget mod gårdsiden ned til spærene. Bestyrelsen gives mandat til at godkende en total projektpris op til 2,3 mio. kr. Per Nordahl Svendsens grundige estimat for projektet ligger på lidt over kr. 1,9 mio. kr., så med 2,3 mio. kr. vil der være "luft" til at undgå endnu en generalforsamling, såfremt et færdigt tilbud overstiger Pers estimat.

b. Bestyrelsen gives mandat til at foranledige en etapevis udskiftning af taget mod gårdsiden ned til spærene. Bestyrelsen gives mandat til at godkende en total projektpris op til 1,2 mio. kr. for første etape. Anden etape vil skulle udføres indenfor en femårig periode. Per Nordahl Svendsens rapport oplyser, at en etapevis løsning vil fordyre udskiftningen af taget med 10-20% pga. etablering af byggeplads 2 gange etc.

Ved den efterfølgende afstemning stemte alle 11 tilstedeværende lejlighedsejere for forslag a. Herudover havde bestyrelsen modtaget fuldmagter fra 4 ejere, hvoraf de 3 stemte for forslag a.

Bestyrelsen havde i indkaldelsen desuden oplyst, at udgifter til udbedring af skader, sket som følge af vandindtrængning i taget over Christina Martins lejlighed, vil blive afholdt af ejerforeningen.

Herudover oplyste bestyrelsen, at en totaludskiftning af taget tidligst vil kunne påbegyndes om 4-5 mdr. Byggeriet vil da tage 2-3 mdr.

4. Evt. undersøgelse af mulighederne for fælles finansiering ved låntagning

Bestyrelsen havde i indkaldelsen rejst spørgsmålet, om der er interesse for at den skulle undersøge mulighederne og betingelserne for låntagning til finansiering af den enkelte ejeres andel af udgiften til "tagprojektet", men der var ikke interesse for at gå videre med dette spørgsmål.

5. Eventuel udvidelse af kvistene i 5. salslejlighederne

I forbindelsen med udskiftningen af tagbelægningen opstår en mulighed for at de nuværende tagkviste ud mod gårdsiden kan blive gjort større. Dette blev drøftet og det blev besluttet at bemyndige bestyrelsen til at arbejde videre med dette under forudsætning af

- at alle 3 ejere af disse lejligheder ønsker at få deres kviste udvidet og

- at de er villige til at betale de merudgifter for det samlede tagprojekt, der måtte være ved denne ændring af projektet.

 

Ved "merudgift" skal forstås:

Totaludgift (incl. udgift til udvidelse af kviste) minus den besparelse, der måtte være ved at en del af taget inddrages i nye bredere kviste og dermed ikke skal renoveres

minus totaludgiften, såfremt kvistene ikke skal udvides.

Hvis disse forudsætninger er opfyldt, skal der ikke indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis projektprisen stiger af denne grund.

Det bemærkes, at fordelingtallene måske vil blive ændret lidt, hvis denne del af projektet gennemføres.

                                                                                                                                Referent Jan

Godkendt af

Majken                                    Tue

dirigent                                 formand